محاسبه مقدار مصرف سوخت دیزل ژنراتور

چگونه مصرف سوخت یک دیزل ژنراتور را محاسبه کنیم ؟

برای محاسبه عدد دقیق مصرف سوخت هر موتور دیزل باید به کاتالوگ مخصوص همان مدل که توسط شرکت سازنده ارائه شده است مراجعه کنیم .

ولی در اکثر مواقع محاسبه حدودی مد نظر بوده که در این بخش به چگونگی محاسبه آن می پردازیم .

مصرف سوخت یک موتور دیزل مانند تمام موتورهای درونسوز دیگر بسته به میزان بار اعمالی روی آن متفاوت است . این میزان مصرف سوخت از حدود 30 درصد توان کل شروع شده و تا 100 درصد توان ادامه می یابد .

در موتورهای دیزل یک رابطه وجود دارد بدین صورت که هر مدل مشخصی از هر برند موتور به ازای تولید هر کیلووات در یک ساعت یک مقدار مشخصی بر حسب گرم گازوئیل مصرف می کند . این مقدار مشخص در موتورهای مختلف بین 200 الی 250 گرم گازوئیل در ساعت به ازای تولید هر کیلووات در هر ساعت می باشد . که البته این اعداد در دور موتورهای مختلف و در حالت کارکرد دائم و اضطراری متفاوت می باشد .

ذیل جداولی از مصرف سوخت دیزل ژنراتورها در توان های متفاوت به صورت حدودی ارائه می شود :

 

(kVA)(KW)25 درصد بار – اعداد بر حسب لیتر
ساعتروزهفتهماه
۲۵۲۰۲۵۳۳۸۲۱۶۳۷
۳۸۳۰۵۱۱۷۷۸۶۳۵۴۹
۵۰۴۰۶۱۴۴۱۰۱۷۴۳۷۰
۷۵۶۰۷۱۶۳۱۱۴۲۴۹۱۴
۹۴۷۵۹۲۱۹۱۵۲۳۶۵۵۵
۱۲۵۱۰۰۱۰۲۳۴۱۶۵۲۷۰۹۹
۱۵۶۱۲۵۱۲۲۸۰۱۹۶۹۸۴۶۳
۱۶۸۱۳۵۱۲۲۹۹۲۰۹۴۹۰۱۲
۱۸۸۱۵۰۱۴۳۲۵۲۲۸۷۹۸۳۲
۲۱۹۱۷۵۱۵۳۷۰۲۶۰۴۱۱۱۹۶
۲۵۰۲۰۰۱۸۴۲۷۲۹۸۶۱۲۸۳۳
۲۸۸۲۳۰۲۰۴۸۰۳۳۶۴۱۴۴۷۴
۳۱۳۲۵۰۲۲۵۱۸۳۶۲۱۱۵۵۶۶
۳۷۵۳۰۰۲۶۶۱۶۴۳۱۷۱۸۵۶۷
۴۳۸۳۵۰۳۰۷۱۸۵۰۱۶۲۱۵۷۲
۵۰۰۴۰۰۳۴۸۰۹۵۶۵۱۲۴۳۰۲
۶۲۵۵۰۰۴۲۹۹۸۶۹۸۵۳۰۰۳۶
۷۵۰۶۰۰۵۰۱۱۹۸۸۳۸۴۳۶۰۴۶
۹۳۸۷۵۰۶۲۱۴۷۸۱۰۳۵۰۴۴۵۱۰
۱۲۵۰۱۰۰۰۸۲۱۹۵۸۱۳۷۱۸۵۸۹۸۳
۱۵۶۳۱۲۵۰۱۰۲۲۴۴۲۱۷۰۸۲۷۳۴۵۷
۱۸۷۵۱۵۰۰۱۲۲۲۹۲۲۲۰۴۵۰۸۷۹۲۷
۲۱۸۸۱۷۵۰۱۴۲۳۴۰۲۲۳۸۱۴۱۰۲۴۰۰
۲۵۰۰۲۰۰۰۱۶۲۳۸۸۲۲۷۱۷۸۱۱۶۸۷۴
۲۸۱۲۲۲۵۰۱۸۲۴۳۶۲۳۰۵۴۶۱۳۱۳۴۴
(kVA)(kW)50 درصد بار – اعداد بر حسب لیتر
ساعتروزهفتهماه
۲۵۲۰۳۸۳۵۷۱۲۴۵۷
۳۸۳۰۷۱۶۳۱۱۴۲۴۹۱۴
۵۰۴۰۹۲۰۸۱۴۵۹۶۲۸۲
۷۵۶۰۱۱۲۶۵۱۸۴۱۷۹۱۹
۹۴۷۵۱۳۳۱۰۲۱۵۸۹۲۸۴
۱۲۵۱۰۰۱۵۳۷۰۲۶۰۴۱۱۱۹۶
۱۵۶۱۲۵۱۹۴۵۴۳۱۷۵۱۳۶۵۳
۱۶۸۱۳۵۲۰۴۹۱۳۴۲۸۱۴۷۴۶
۱۸۸۱۵۰۲۲۵۳۷۳۷۴۶۱۶۱۱۰
۲۱۹۱۷۵۲۶۶۱۶۴۳۱۷۱۸۵۶۷
۲۵۰۲۰۰۲۹۶۹۹۴۸۹۱۲۱۰۲۴
۲۸۸۲۳۰۳۳۷۹۸۵۵۸۷۲۴۰۲۹
۳۱۳۲۵۰۳۶۸۶۲۶۰۳۳۲۵۹۴۲
۳۷۵۳۰۰۴۳۱۰۲۴۷۱۷۴۳۰۸۵۶
۴۳۸۳۵۰۵۰۱۱۸۷۸۳۲۰۳۵۷۷۰
۵۰۰۴۰۰۵۶۱۳۵۳۹۴۶۱۴۰۶۸۸
۶۲۵۵۰۰۷۰۱۶۷۸۱۱۷۴۸۵۰۵۱۶
۷۵۰۶۰۰۸۳۱۹۹۶۱۳۹۷۱۶۰۰۷۶
۹۳۸۷۵۰۱۰۴۲۴۸۷۱۷۳۹۹۷۴۸۲۱
۱۲۵۰۱۰۰۰۱۳۸۳۳۰۴۲۳۱۱۵۹۹۳۹۵
۱۵۶۳۱۲۵۰۱۷۱۴۱۰۹۲۸۷۶۶۱۲۳۷۰۱
۱۸۷۵۱۵۰۰۲۰۵۴۹۲۵۳۴۴۸۱۱۴۸۲۷۴
۲۱۸۸۱۷۵۰۲۳۹۵۷۳۴۴۰۱۳۶۱۷۲۵۸۰
۲۵۰۰۲۰۰۰۲۷۳۶۵۵۱۴۵۸۵۱۱۹۷۱۵۳
۲۸۱۲۲۲۵۰۳۰۷۷۳۵۶۵۱۵۰۳۲۲۱۴۵۹
(kVA)(kW)75درصد بار – اعداد بر حسب لیتر
ساعتروزهفتهماه
۲۵۲۰۵۱۱۷۸۲۴۳۵۴۹
۳۸۳۰۹۲۱۹۱۵۲۳۶۵۵۵
۵۰۴۰۱۲۲۹۱۲۰۳۴۸۷۳۹
۷۵۶۰۱۴۳۴۴۲۴۱۲۱۰۳۷۶
۹۴۷۵۱۷۴۱۶۲۹۲۲۱۲۵۶۱
۱۲۵۱۰۰۲۲۵۲۵۳۶۸۲۱۵۸۳۸
۱۵۶۱۲۵۲۷۶۴۳۴۵۱۰۱۹۳۸۸
۱۶۸۱۳۵۲۹۶۸۸۴۸۲۷۲۰۷۵۲
۱۸۸۱۵۰۳۲۷۶۴۵۳۳۴۲۲۹۳۷
۲۱۹۱۷۵۳۷۸۸۱۶۱۶۱۲۶۴۸۶
۲۵۰۲۰۰۴۲۹۹۸۶۹۸۵۳۰۰۳۶
۲۸۸۲۳۰۴۷۱۱۳۴۷۹۳۸۳۴۱۳۳
۳۱۳۲۵۰۵۱۱۲۳۲۸۶۳۷۳۷۱۳۹
۳۷۵۳۰۰۶۱۱۴۵۹۱۰۲۲۵۴۳۹۶۵
۴۳۸۳۵۰۷۱۱۶۹۷۱۱۸۷۷۵۱۰۶۴
۵۰۰۴۰۰۸۱۱۹۳۲۱۳۵۲۵۵۸۱۶۳
۶۲۵۵۰۰۱۰۰۲۳۹۷۱۶۷۶۴۷۲۰۸۸
۷۵۰۶۰۰۱۱۹۲۸۵۸۲۰۰۰۴۸۶۰۱۸
۹۳۸۷۵۰۱۴۹۳۵۶۵۲۴۹۵۶۱۰۷۳۱۴
۱۲۵۰۱۰۰۰۱۹۷۴۷۲۵۳۳۰۸۶۱۴۲۲۶۸
۱۵۶۳۱۲۵۰۲۴۶۵۸۹۷۴۱۲۷۸۱۷۷۴۹۴
۱۸۷۵۱۵۰۰۲۹۴۷۰۵۷۴۹۴۰۵۲۱۲۴۴۷
۲۱۸۸۱۷۵۰۳۴۳۸۲۲۹۵۷۶۰۰۲۴۷۶۷۳
۲۵۰۰۲۰۰۰۳۹۱۹۳۹۰۶۵۷۲۷۲۸۲۶۲۳
۲۸۱۲۲۲۵۰۴۴۰۱۰۵۶۱۷۳۹۱۸۳۱۷۸۴۹
(kVA)(kW)100 درصد بار – اعداد بر حسب لیتر
ساعتروزهفتهماه
۲۵۲۰۶۱۴۴۱۰۱۷۴۳۷۰
۳۸۳۰۱۱۲۶۵۱۸۴۱۷۹۱۹
۵۰۴۰۱۵۳۶۳۲۵۴۰۱۰۹۲۴
۷۵۶۰۱۸۴۳۵۳۰۴۷۱۳۱۰۹
۹۴۷۵۲۳۵۵۲۳۸۷۵۱۶۶۵۸
۱۲۵۱۰۰۲۸۶۷۳۴۶۹۹۲۰۲۰۸
۱۵۶۱۲۵۳۴۸۲۴۵۷۸۰۲۴۸۵۰
۱۶۸۱۳۵۳۷۸۸۸۶۲۲۲۲۶۷۶۲
۱۸۸۱۵۰۴۱۹۹۰۶۹۲۱۲۹۷۶۴
۲۱۹۱۷۵۴۸۱۱۵۳۸۰۶۷۳۴۶۷۸
۲۵۰۲۰۰۵۴۱۳۰۸۹۱۴۴۳۹۳۲۳
۲۸۸۲۳۰۶۳۱۵۰۴۱۰۵۴۲۴۵۳۳۰
۳۱۳۲۵۰۶۸۱۶۳۳۱۱۴۳۱۴۹۱۵۱
۳۷۵۳۰۰۸۱۱۹۵۰۱۳۶۵۳۵۸۷۱۱
۴۳۸۳۵۰۹۵۲۲۷۶۱۵۹۴۰۶۸۵۳۹
۵۰۰۴۰۰۱۰۸۲۵۹۳۱۸۱۶۳۷۸۰۹۹
۶۲۵۵۰۰۱۳۵۳۲۳۹۲۲۶۷۲۹۷۴۸۶
۷۵۰۶۰۰۱۶۲۳۸۸۲۲۷۱۷۸۱۱۶۸۷۴
۹۳۸۷۵۰۲۰۲۴۸۴۶۳۳۹۱۰۱۴۵۸۱۷
۱۲۵۰۱۰۰۰۲۶۹۶۴۴۹۴۵۱۵۲۱۹۴۱۵۲
۱۵۶۳۱۲۵۰۳۳۶۸۰۵۵۵۶۳۹۰۲۴۲۴۸۳
۱۸۷۵۱۵۰۰۴۰۳۹۶۶۲۶۷۶۳۲۲۹۰۸۱۸
۲۱۸۸۱۷۵۰۴۶۹۱۱۲۶۸۷۸۸۷۳۳۳۹۱۴۹
۲۵۰۰۲۰۰۰۵۳۶۱۲۸۷۵۹۰۱۱۱۳۸۷۴۸۴
۲۸۱۲۲۲۵۰۶۰۱۱۴۴۲۴۱۰۰۹۷۱#VALUE!

تیترها :

شرکت بازرگانی عارف دیزل پارس ، واردات و فروش انواع دیزل ژنراتور موتور برق و سایر دستگاه های صنعتی و کشاورزی ، واردات دیزل ژنراتور ، فروش دیزل ژنراتور ،  نمایندگی دیزل ژنراتور ، گارانتی دیزل ژنراتور ، خدمات پس از فروش دیزل ژنراتور ، موتور دیزل ، ژنراتور ، موتور برق ، ژنراتور برق ، دیزل ژنراتور دست دوم ، دیزل ژنراتور ایرانی ، لیست قیمت دیزل ژنراتور ، کارگاه کوپله کاری دیزل ژنراتور ، دیزل ژنراتور لوول ، موتور دیزل لوول ، دیزل ژنراتور ولوو پنتا آلمانی اصلی ، دیزل ژنراتور پرکینز انگلیسی اصلی ، دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئدی اصلی ، دیزل ژنراتور پرکینز موتورسازان ایرانی ، دیزل ژنراتور کامینز کمنز آمریکا انگلیس چین ، دیزل ژنراتور دویتس آلمان ، دیزل ژنراتور دویتس چین ، دیزل ژنراتور چینی ، دیزل ژنراتور فاو فا ، دیزل ژنراتور اویکو ، نمایندگی فروش دیزل ژنراتور ولوو پرکینز کامینز لوول دویتس فاو اویکو استمفورد مکالته لینز ، ژنراتور استمفورد انگلیسی اصلی ، ژنراتور استمفورد پپاور چین ، ژنراتور مکالته ایتالیایی اصلی ، ژنراتور لینز ایتالیایی اصلی ، ژنراتور لروی سومر فرانسه ، ژنراتور مارلی ، نمایندگی انحصاری دیزل ژنراتور موتور برق ولوو کامینز پرکینز دویتس مکالته لینز ، محاسبه مصرف سوخت دیزل ژنراتور ، محاسبه توان مصرفی دیزل ژنراتور ، دیزل ژنراتور کوپله فابریک ، دیزل ژنراتور کوپله ایران ، دیزل ژنراتور کوپله شده ، دیزل ژنراتور کوپله عارف دیزل پارس ، لیست قیمت دیزل ژنراتور موتور برق ،  نمایندگی انحصاری دیزل ژنراتور کوپله فابریک و کوپله ایران ، دیزل ژنراتور چیست ، کاربرد دیزل ژنراتور ، دیزل ژنراتور دست دوم ، موتور برق ،  دیزل ژنراتور برق اضطراری ، موتور برق اضطراری ، ژنراتور کم صدا ، ژنراتور بی صدا ، ژنراتور بدون سوخت ، دیزل ژنراتور کم صدا ، دیزل ژنراتور بی صدا ، موتور برق سایلنت ، دیزل ژنراتور سایلنت ، کانوپی سوپر سایلنت ، کانوپی سایلنت ، لوازم یدکی دیزل ژنراتور ، لوازم جانبی دیزل ژنراتور ، شاسی تریلر دیزل ژنراتور ، دیزل ژنراتور تائید آتش نشانی ، برق اضطراری ساختمان ، تابلو اتوماتیک چنج اور ، تابلو سنکرون ، تابلو پارالل ، مکانیک دیزل ژنراتور ، دیزل ژنراتور های پرتابل و چرخدار ، برق اضطراری ساختمان

پیمایش به بالا