دیزل ژنراتور ولوو پنتا اصلی VOLVO PENTA Genset

دیزل ژنراتور ولوو کوپله عارف دیزل پارسشرکت بازرگانی عارف دیزل پارسموتور های دیزل ولوو پنتا خود را در توان های متفاوت به صورت کوپل شده با سه مدل ژنراتور های ذیل در اختیار مشتریان محترم قرار می دهد :

مشخصات فنی دیزل ژنراتور های دارای موتور دیزل ولوو پنتا و ژنراتور مکالته ایتالیایی اصلی

مشخصات فنی

سایز ژنراتور

توان اضطراری

کاوآ/کیلووات

توان دائم

کاوآ/کیلووات

تعداد سیلندر

تیپ موتور

مدل

TD520GE

۸۵

۷۶ / ۹۴

۶۸ / ۸۵

۴ L

TD520GE

ADPVM85

TAD531GE

۱۰۵

۸۷ / ۱۰۹

۸۰ / ۱۰۰

۴ L

TAD531GE

ADPVM105

TAD532GE

۱۳۰

۱۱۴ / ۱۴۳

۱۰۵ / ۱۳۰

۴ L

TAD532GE

ADPVM130

 TD720GE

۱۵۰

۱۱۴ / ۱۴۳

۱۰۵ / ۱۳۰

۶ L

TD720GE

ADPVM150

TAD731GE

۱۸۰

۱۳۳ / ۱۶۷

۱۲۱ / ۱۵۲

۶ L

TAD731GE

ADPVM180

TAD732GE

۲۰۰

۱۶۵ / ۲۰۶

۱۴۹ / ۱۸۶

۶ L

TAD732GE

ADPVM200

TAD733GE

۲۲۵

۱۸۱ / ۲۲۷

۱۶۵ / ۲۰۶

۶ L

TAD733GE

ADPVM225

TAD734GE

۲۵۰

۲۲۲ / ۲۷۷

۲۰۰ / ۲۵۰

۶ L

TAD734GE

ADPVM300S

TAD940GE

۳۰۰

۲۴۴ / ۳۰۵

۲۲۲ / ۲۷۷

۶ L

TAD940GE

ADPVM300P

TAD941GE

۳۵۰

۲۸۶ / ۳۵۸

۲۶۰ / ۳۲۶

۶ L

TAD941GE

ADPVM350

TAD1241GE

۴۰۰

۳۲۹ / ۴۱۲

۳۰۰ / ۳۷۵

۶ L

TAD1241GE

ADPVM400

TAD1242GE

۴۵۰

۳۶۰ / ۴۵۰

۳۲۷ / ۴۰۹

۶ L

TAD1242GE

ADPVM450

TAD1341GE

۳۵۰

۲۷۷ / ۳۴۶

۲۵۱ / ۳۱۴

۶ L

TAD1341GE

ADPVM350-13

TAD1342GE

۳۵۰

۳۱۰ / ۳۸۷

۲۸۲ / ۳۵۲

۶ L

TAD1342GE

ADPVM400-13S

TAD1343GE

۴۰۰

۳۳۱ / ۴۱۴

۳۰۲ / ۳۷۷

۶ L

TAD1343GE

ADPVM400-13P

TAD1344GE

۴۵۰

۳۶۲ / ۴۵۲

۳۲۹ / ۴۱۱

۶ L

TAD1344GE

ADPVM450-13

TAD1345GE

۵۰۰

۴۰۱ / ۵۰۱

۳۶۵ / ۴۵۶

۶ L

TAD1345GE

ADPVM500-13

TAD1640GE

۵۰۰

۴۰۶ / ۵۰۷

۳۶۹ / ۴۶۲

۶ L

TAD1640GE

ADPVM500

TAD1641GE

۵۵۰

۴۴۵ / ۵۵۶

۴۰۴ / ۵۰۵

۶ L

TAD1641GE

ADPVM550

TAD1642GE

۶۳۵

۵۰۴ / ۶۳۰

۴۵۶ / ۵۷۰

۶ L

TAD1642GE

ADPVM630

TWD1643GE

۷۱۰

۵۶۰ / ۷۰۰

۵۰۴ / ۶۳۰

۶ L

TWD1643GE

ADPVM700

 

مشخصات فنی دیزل ژنراتور های دارای موتور دیزل ولوو پنتا و ژنراتور استمفورد انگلیسی اصلی

مشخصات فنی

سایز ژنراتور

توان اضطراری

کاوآ/کیلووات

توان دائم

کاوآ/کیلووات

تعداد سیلندر

تیپ موتور

مدل

TD520GE

۸۵

۷۶ / ۹۴

۶۸ / ۸۵

۴ L

TD520GE

ADPVS85

 TAD531GE

۱۱۴

۸۷ / ۱۰۹

۸۰ / ۱۰۰

۴ L

TAD531GE

ADPVS114

 TAD532GE

۱۴۰

۱۱۴ / ۱۴۳

۱۰۵ / ۱۳۰

۴ L

TAD532GE

ADPVS140S

TD720GE

۱۴۰

۱۱۴ / ۱۴۳

۱۰۵ / ۱۳۰

۶ L

TD720GE

ADPVS140P

TAD731GE

۱۶۰

۱۳۳ / ۱۶۷

۱۲۱ / ۱۵۲

۶ L

TAD731GE

ADPVS160

TAD732GE

۲۰۰

۱۶۵ / ۲۰۶

۱۴۹ / ۱۸۶

۶ L

TAD732GE

ADPVS200

TAD733GE

۲۲۵

۱۸۱ / ۲۲۷

۱۶۵ / ۲۰۶

۶ L

TAD733GE

ADPVS225

TAD734GE

۲۵۰

۲۲۲ / ۲۷۷

۲۰۰ / ۲۵۰

۶ L

TAD734GE

ADPVS250

TAD940GE

۳۰۰

۲۴۴ / ۳۰۵

۲۲۲ / ۲۷۷

۶ L

TAD940GE

ADPVS300

TAD941GE

۳۵۰

۲۸۶ / ۳۵۸

۲۶۰ / ۳۲۶

۶ L

TAD941GE

ADPVS350

TAD1241GE

۴۱۵

۳۲۹ / ۴۱۲

۳۰۰ / ۳۷۵

۶ L

TAD1241GE

ADPVS415

 TAD1242GE

۴۵۰

۳۶۰ / ۴۵۰

۳۲۷ / ۴۰۹

۶ L

TAD1242GE

ADPVS450

 TAD1341GE

۳۵۰

۲۷۷ / ۳۴۶

۲۵۱ / ۳۱۴

۶ L

TAD1341GE

ADPVS350-13

TAD1342GE

۳۵۰

۳۱۰ / ۳۸۷

۲۸۲ / ۳۵۲

۶ L

TAD1342GE

ADPVS400-13

 TAD1343GE

۴۱۵

۳۳۱ / ۴۱۴

۳۰۲ / ۳۷۷

۶ L

TAD1343GE

ADPVS415-13

TAD1344GE

۴۵۰

۳۶۲ / ۴۵۲

۳۲۹ / ۴۱۱

۶ L

TAD1344GE

ADPVS450-13

TAD1345GE

۵۰۰

۴۰۱ / ۵۰۱

۳۶۵ / ۴۵۶

۶ L

TAD1345GE

ADPVS500-13

TAD1640GE

۵۰۰

۴۰۶ / ۵۰۷

۳۶۹ / ۴۶۲

۶ L

TAD1640GE

ADPVS500

TAD1641GE

۵۵۰

۴۴۵ / ۵۵۶

۴۰۴ / ۵۰۵

۶ L

TAD1641GE

ADPVS550

TAD1642GE

۶۳۶

۵۰۴ / ۶۳۰

۴۵۶ / ۵۷۰

۶ L

TAD1642GE

ADPVS630

TWD1643GE

۷۱۰

۵۶۰ / ۷۰۰

۵۰۴ / ۶۳۰

۶ L

TWD1643GE

ADPVS700

 

مشخصات فنی دیزل ژنراتور های دارای موتور دیزل ولوو پنتا و ژنراتور استمفورد پاور ساخت چین

مشخصات فنی

سایز ژنراتور

توان اضطراری

کاوآ/کیلووات

توان دائم

کاوآ/کیلووات

تعداد سیلندر

تیپ موتور

مدل

TD520GE

۸۵

۷۶ / ۹۴

۶۸ / ۸۵

۴ L

TD520GE

ADPVSC85

TAD531GE

۱۱۴

۸۷ / ۱۰۹

۸۰ / ۱۰۰

۴ L

TAD531GE

ADPVSC114

TAD532GE

۱۴۰

۱۱۴ / ۱۴۳

۱۰۵ / ۱۳۰

۴ L

TAD532GE

ADPVSC140S

TD720GE

۱۴۰

۱۱۴ / ۱۴۳

۱۰۵ / ۱۳۰

۶ L

TD720GE

ADPVSC140P

TAD731GE

۱۶۰

۱۳۳ / ۱۶۷

۱۲۱ / ۱۵۲

۶ L

TAD731GE

ADPVSC160

TAD732GE

۲۰۰

۱۶۵ / ۲۰۶

۱۴۹ / ۱۸۶

۶ L

TAD732GE

ADPVSC200

TAD733GE

۲۲۵

۱۸۱ / ۲۲۷

۱۶۵ / ۲۰۶

۶ L

TAD733GE

ADPVSC225

TAD734GE

۲۵۰

۲۲۲ / ۲۷۷

۲۰۰ / ۲۵۰

۶ L

TAD734GE

ADPVSC250

TAD940GE

۳۰۰

۲۴۴ / ۳۰۵

۲۲۲ / ۲۷۷

۶ L

TAD940GE

ADPVSC300

TAD941GE

۳۵۰

۲۸۶ / ۳۵۸

۲۶۰ / ۳۲۶

۶ L

TAD941GE

ADPVSC350

TAD1241GE

۴۱۵

۳۲۹ / ۴۱۲

۳۰۰ / ۳۷۵

۶ L

TAD1241GE

ADPVSC415

TAD1242GE

۴۵۰

۳۶۰ / ۴۵۰

۳۲۷ / ۴۰۹

۶ L

TAD1242GE

ADPVSC450

TAD1341GE

۳۵۰

۲۷۷ / ۳۴۶

۲۵۱ / ۳۱۴

۶ L

TAD1341GE

ADPVSC350-13

TAD1342GE

۳۵۰

۳۱۰ / ۳۸۷

۲۸۲ / ۳۵۲

۶ L

TAD1342GE

ADPVSC400-13

 TAD1343GE

۴۱۵

۳۳۱ / ۴۱۴

۳۰۲ / ۳۷۷

۶ L

TAD1343GE

ADPVSC415-13

TAD1344GE

۴۵۰

۳۶۲ / ۴۵۲

۳۲۹ / ۴۱۱

۶ L

TAD1344GE

ADPVSC450-13

TAD1345GE

۵۰۰

۴۰۱ / ۵۰۱

۳۶۵ / ۴۵۶

۶ L

TAD1345GE

ADPVSC500-13

TAD1640GE

۵۰۰

۴۰۶ / ۵۰۷

۳۶۹ / ۴۶۲

۶ L

TAD1640GE

ADPVSC500

TAD1641GE

۵۵۰

۴۴۵ / ۵۵۶

۴۰۴ / ۵۰۵

۶ L

TAD1641GE

ADPVSC550

 TAD1642GE

۶۳۰

۵۰۴ / ۶۳۰

۴۵۶ / ۵۷۰

۶ L

TAD1642GE

ADPVSC630

TWD1643GE

۷۰۰

۵۶۰ / ۷۰۰

۵۰۴ / ۶۳۰

۶ L

TWD1643GE

ADPVSC700

*تمام دیزل ژنراتورهای فوق الذکر کوپل شده روی شاسی فولادی به همراه تابلو کنترل و حفاظت موتور و ژنزاتور ، باک سوخت تعبیه شده داخل شاسی ، اگزوز صرا خفه کن ، لرزه گیر های زیر شاسی جهت استقرار روی محل نصب ، باتری و کابل های اتصال باتری می باشند .

لازم به ذکر است در صورت تمایل می توانید ریز مشخصات متعلقات فوق را از کارشناسان شرکت دریافت نمائید. 

*تابلو دستگاه های فوق دارای عملکرد کنترل و حفاظت دستگاه می باشد که طبق سفارش و درخواست میتوان هر یک از دستگاه های فوق را به تابلو تمام اتوماتیک Change Over ، سنکرون ساز با برق شبکه و پارالل مجهز نمود .

*مصرف سوخت تمامی موتورهای دیزل به توان زیر بار رفته بستگی دارد که جهت اطلاع از مصرف دقیق هر یک از دستگاه ها ، با کارشناسان فنی شرکت تماس حاصل فرمائید .

*سری ۵ و ۷ از موتور های ولوو پنتا ساخت کشور آلمان ، سری ۹ ساخت فرانسه و سری ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ ساخت کشور سوئد می باشد .

*تمامی دیزل ژنراتور های فوق دارای یکسال یا ۱۲۰۰ ساعت کاری گارانتی موتوری ، ۲ سال گارانتی کوپله و شاسی و ۱۵ سال خدمات پس از فروش می باشند.

*کلیه امور مربوط به بارگیری ، حمل تا محل استقرار دستگاه ، تخلیه ، نصب و استارت و تحویل دستگاه به عهده شرکت می باشد .

*تبدیل واحد های الکتریکی و مکانیکی*

آمپر سه فاز

=

۱٫۸

×

کیلووات مکانیکی

آمپر سه فاز

=

۱٫۴۴

×

کاوآ

کیلووات

=

۰٫۸

×

کاوآ

آمپر تکفاز

=

۴٫۸

×

کیلووات الکتریکی

اسب بخار

=

۱٫۳۶

×

کیلووات مکانیکی