دیزل ژنراتور پرکینز انگلیسی اصلی Perkins Gensets

دیزل ژنراتور پرکینز انگلیسی
      شرکت بازرگانی  عارف دیزل پارس  موتور های دیزل پرکینز انکلیسی خود را در توان های متفاوت به صورت کوپل شده با سه مدل ژنراتور های ذیل در اختیار مشتریان محترم قرار می دهد:

مشخصات فنی دیزل ژنراتور های دارای موتور دیزل پرکینز و ژنراتور مکالته ایتالیایی اصلی

مشخصات فنی

سایز ژنراتور

توان اضطراری

توان دائم

تعداد سیلندر

تیپ موتور

مدل

کاوآ

کیلووات

کاوآ

کیلووات

 

۱۰

۱۰

۸

۹

۷٫۲

۳ L

۴۰۳C-11G

ADPPM10

 

۱۵

۱۴٫۵

۱۱٫۵

۱۳

۱۰٫۵

۳ L

۴۰۳C-15G

ADPPM15

 

۲۵

۲۲

۱۷٫۶

۲۰

۱۶

۴ L

۴۰۴C-22G

ADPPM25

 

۳۵

۳۳

۲۶٫۴

۳۰

۲۴

۳ L

۱۱۰۳A-33G

ADPPM35

 

۵۰

۴۹٫۶

۳۹٫۷

۴۵

۳۶

۳ L

۱۱۰۳A-33TG1

ADPPM50

 

۶۰

۶۶

۵۲٫۸

۶۰

۴۸

۳ L

۱۱۰۳A-33TG2

ADPPM60

 

۷۰

۷۱/۵

۵۷

۶۵

۵۲

۴ L

۱۱۰۴A-44TG1

ADPPM70

 

۸۵

۸۸

۷۰٫۵

۸۰

۶۴

۴ L

۱۱۰۴A-44TG2

ADPPM85

 

۱۰۵

۱۰۴٫۵

۸۳٫۴

۹۵

۷۶

۶ L

۱۰۰۶TG1

ADPPM100

 

۱۰۵

۱۱۰

۸۸

۱۰۰

۸۰

۴ L

۱۱۰۴C-44TAG2

ADPPM104

 

۱۰۵

۱۱۲٫۵

۹۰

۱۱۲٫۵

۸۲

۶ L

۱۰۰۶TG2A

ADPPM105

 

۱۵۰

۱۵۵

۱۲۴

۱۴۰٫۵

۱۱۲٫۵

۶ L

۱۰۰۶TAG

ADPPM150

 

۱۸۰

۱۶۵

۱۳۲

۱۵۰

۱۲۰

۶ L

۱۰۰۶TAG2

ADPPM180

 

۲۲۵

۲۲۰

۱۷۶

۲۰۰

۱۶۰

۶ L

۱۳۰۶C-E87TAG3

ADPPM225

 

۲۵۰

۲۷۵

۲۲۰

۲۵۰

۲۰۰

۶ L

۱۳۰۶C-E87TAG6

ADPPM250

 

۳۵۰

۳۸۵

۳۰۸

۳۵۰

۲۸۰

۶ L

۲۳۰۶C-E14TAG2

ADPPM350

 

۴۵۰

۴۴۰

۳۵۲

۴۰۰

۳۲۰

۶ L

۲۳۰۶-E14TAG3

ADPPM450

 

۵۰۰

۴۹۵

۳۹۶

۴۵۰

۳۶۰

۶ L

۲۵۰۶A-E15TAG1

ADPPM500

 

۵۵۰

۵۵۰

۴۴۰

۵۰۰

۴۰۰

۶ L

۲۵۰۶A-E15TAG2

ADPPM550

 

۶۲۰

۶۰۵

۴۸۵

۵۵۰

۴۴۰

۶ L

۲۸۰۶-E18TAG1

ADPPM620

 

۷۰۰

۷۰۰

۵۵۰

۶۳۰

۵۰۴

۶ L

۲۸۰۶-E18TAG2

ADPPM700

مشخصات فنی دیزل ژنراتور های دارای موتور دیزل پرکینز و ژنراتور استمفورد انگلیسی اصلی

مشخصات فنی

سایز ژنراتور

توان اضطراری

توان دائم

تعداد سیلندر

تیپ موتور

مدل

کاوآ

کیلووات

کاوآ

کیلووات

 

۱۰

۱۰

۸

۹

۷٫۲

۳ L

۴۰۳C-11G

ADPPS10

 

۱۵

۱۴٫۵

۱۱٫۵

۱۳

۱۰٫۵

۳ L

۴۰۳C-15G

ADPPS15

 

۲۲

۲۲

۱۷٫۶

۲۰

۱۶

۴ L

۴۰۴C-22G

ADPPS22

 

۳۱

۳۳

۲۶٫۴

۳۰

۲۴

۳ L

۱۱۰۳A-33G

ADPPS31

 

۵۰

۴۹٫۶

۳۹٫۷

۴۵

۳۶

۳ L

۱۱۰۳A-33TG1

ADPPS50

 

۶۰

۶۶

۵۲٫۸

۶۰

۴۸

۳ L

۱۱۰۳A-33TG2

ADPPS60

 

۷۲٫۵

۷۱/۵

۵۷

۶۵

۵۲

۴ L

۱۱۰۴A-44TG1

ADPPS72

 

۸۵

۸۸

۷۰٫۵

۸۰

۶۴

۴ L

۱۱۰۴A-44TG2

ADPPS85

 

۱۰۰

۱۰۴٫۵

۸۳٫۴

۹۵

۷۶

۶ L

۱۰۰۶TG1

ADPPS100

 

۱۰۰

۱۱۰

۸۸

۱۰۰

۸۰

۴ L

۱۱۰۴C-44TAG2

ADPPS104

 

۱۱۴

۱۱۲٫۵

۹۰

۱۱۲٫۵

۸۲

۶ L

۱۰۰۶TG2A

ADPPS114

 

۱۶۰

۱۵۵

۱۲۴

۱۴۰٫۵

۱۱۲٫۵

۶ L

۱۰۰۶TAG

ADPPS150

 

۱۶۰

۱۶۵

۱۳۲

۱۵۰

۱۲۰

۶ L

۱۰۰۶TAG2

ADPPS165

 

۲۰۰

۲۲۰

۱۷۶

۲۰۰

۱۶۰

۶ L

۱۳۰۶C-E87TAG3

ADPPS220

 

۲۵۰

۲۷۵

۲۲۰

۲۵۰

۲۰۰

۶ L

۱۳۰۶C-E87TAG6

ADPPS275

 

۳۵۰

۳۸۵

۳۰۸

۳۵۰

۲۸۰

۶ L

۲۳۰۶C-E14TAG2

ADPPS400

 

۴۵۰

۴۴۰

۳۵۲

۴۰۰

۳۲۰

۶ L

۲۳۰۶-E14TAG3

ADPPS450

 

۵۰۰

۴۹۵

۳۹۶

۴۵۰

۳۶۰

۶ L

۲۵۰۶A-E15TAG1

ADPPS500

 

۵۵۰

۵۵۰

۴۴۰

۵۰۰

۴۰۰

۶ L

۲۵۰۶A-E15TAG2

ADPPS550

 

۶۳۰

۶۰۵

۴۸۵

۵۵۰

۴۴۰

۶ L

۲۸۰۶-E18TAG1

ADPPS600

 

۷۰۰

۷۰۰

۵۵۰

۶۳۰

۵۰۴

۶ L

۲۸۰۶-E18TAG2

ADPPS700

مشخصات فنی دیزل ژنراتور های دارای موتور دیزل پرکینز و ژنراتور استمفورد پاور ساخت چین

مشخصات فنی

سایز ژنراتور

توان اضطراری

توان دائم

تعداد سیلندر

تیپ موتور

مدل

کاوآ

کیلووات

کاوآ

کیلووات

 

۱۰

۱۰

۸

۹

۷٫۲

۳ L

۴۰۳C-11G

ADPPSC10

 

۱۵

۱۴٫۵

۱۱٫۵

۱۳

۱۰٫۵

۳ L

۴۰۳C-15G

ADPPSC15

 

۲۵

۲۲

۱۷٫۶

۲۰

۱۶

۴ L

۴۰۴C-22G

ADPPSC25

 

۳۱

۳۳

۲۶٫۴

۳۰

۲۴

۳ L

۱۱۰۳A-33G

ADPPSC31

 

۵۰

۴۹٫۶

۳۹٫۷

۴۵

۳۶

۳ L

۱۱۰۳A-33TG1

ADPPSC50

 

۶۰

۶۶

۵۲٫۸

۶۰

۴۸

۳ L

۱۱۰۳A-33TG2

ADPPSC60

 

۷۲٫۵

۷۱/۵

۵۷

۶۵

۵۲

۴ L

۱۱۰۴A-44TG1

ADPPSC72

 

۸۵

۸۸

۷۰٫۵

۸۰

۶۴

۴ L

۱۱۰۴A-44TG2

ADPPSC85

 

۱۰۰

۱۰۴٫۵

۸۳٫۴

۹۵

۷۶

۶ L

۱۰۰۶TG1

ADPPSC100

 

۱۰۰

۱۱۰

۸۸

۱۰۰

۸۰

۴ L

۱۱۰۴C-44TAG2

ADPPSC104

 

۱۱۴

۱۱۲٫۵

۹۰

۱۱۲٫۵

۸۲

۶ L

۱۰۰۶TG2A

ADPPSC114

 

۱۶۰

۱۵۵

۱۲۴

۱۴۰٫۵

۱۱۲٫۵

۶ L

۱۰۰۶TAG

ADPPSC150

 

۱۶۰

۱۶۵

۱۳۲

۱۵۰

۱۲۰

۶ L

۱۰۰۶TAG2

ADPPSC165

 

۲۰۰

۲۲۰

۱۷۶

۲۰۰

۱۶۰

۶ L

۱۳۰۶C-E87TAG3

ADPPSC220

 

۲۵۰

۲۷۵

۲۲۰

۲۵۰

۲۰۰

۶ L

۱۳۰۶C-E87TAG6

ADPPSC275

 

۳۵۰

۳۸۵

۳۰۸

۳۵۰

۲۸۰

۶ L

۲۳۰۶C-E14TAG2

ADPPSC400

 

۴۵۰

۴۴۰

۳۵۲

۴۰۰

۳۲۰

۶ L

۲۳۰۶-E14TAG3

ADPPSC450

 

۵۰۰

۴۹۵

۳۹۶

۴۵۰

۳۶۰

۶ L

۲۵۰۶A-E15TAG1

ADPPSC500

 

۵۵۰

۵۵۰

۴۴۰

۵۰۰

۴۰۰

۶ L

۲۵۰۶A-E15TAG2

ADPPSC550

 

۶۳۰

۶۰۵

۴۸۵

۵۵۰

۴۴۰

۶ L

۲۸۰۶-E18TAG1

ADPPSC600

 

۷۰۰

۷۰۰

۵۵۰

۶۳۰

۵۰۴

۶ L

۲۸۰۶-E18TAG2

ADPPSC700

*تمام دیزل ژنراتورهای فوق الذکر کوپل شده روی شاسی فولادی به همراه تابلو کنترل و حفاظت موتور و ژنزاتور ، باک سوخت تعبیه شده داخل شاسی ، اگزوز صرا خفه کن ، لرزه گیر های زیر شاسی جهت استقرار روی محل نصب ، باتری و کابل های اتصال باتری می باشند .
لازم به ذکر است در صورت تمایل می توانید ریز مشخصات متعلقات فوق را از کارشناسان شرکت دریافت نمائید. 

*تابلو دستگاه های فوق دارای عملکرد کنترل و حفاظت دستگاه می باشد که طبق سفارش و درخواست میتوان هر یک از دستگاه های فوق را به تابلو تمام اتوماتیک Change Over ، سنکرون ساز با برق شبکه و پارالل مجهز نمود .

*مصرف سوخت تمامی موتورهای دیزل به توان زیر بار رفته بستگی دارد که جهت اطلاع از مصرف دقیق هر یک از دستگاه ها ، با کارشناسان فنی شرکت تماس حاصل فرمائید .

*تمامی موتور های دیزل پرکینز فوق الذکر ساخت کشور انگلستان می باشند .

*تمامی دیزل ژنراتور های فوق دارای یکسال یا ۱۲۰۰ ساعت کاری گارانتی موتوری ، ۲ سال گارانتی کوپله و شاسی و ۱۵ سال خدمات پس از فروش می باشند.

*کلیه امور مربوط به بارگیری ، حمل تا محل استقرار دستگاه ، تخلیه ، نصب و استارت و تحویل دستگاه به عهده شرکت می باشد .

*تبدیل واحد های الکتریکی و مکانیکی*

آمپر سه فاز

=

۱٫۸

×

کیلووات مکانیکی

آمپر سه فاز

=

۱٫۴۴

×

کاوآ

کیلووات

=

۰٫۸

×

کاوآ

آمپر تکفاز

=

۴٫۸

×

کیلووات الکتریکی

اسب بخار

=

۱٫۳۶

×

کیلووات مکانیکی