محاسبه مقدار مصرف سوخت دیزل ژنراتور

چگونه مصرف سوخت یک دیزل ژنراتور را محاسبه کنیم ؟

برای محاسبه عدد دقیق مصرف سوخت هر موتور دیزل باید به کاتالوگ مخصوص همان مدل که توسط شرکت سازنده ارائه شده است مراجعه کنیم .

ولی در اکثر مواقع محاسبه حدودی مد نظر بوده که در این بخش به چگونگی محاسبه آن می پردازیم .

مصرف سوخت یک موتور دیزل مانند تمام موتورهای درونسوز دیگر بسته به میزان بار اعمالی روی آن متفاوت است . این میزان مصرف سوخت از حدود 30 درصد توان کل شروع شده و تا 100 درصد توان ادامه می یابد .

در موتورهای دیزل یک رابطه وجود دارد بدین صورت که هر مدل مشخصی از هر برند موتور به ازای تولید هر کیلووات در یک ساعت یک مقدار مشخصی بر حسب گرم گازوئیل مصرف می کند . این مقدار مشخص در موتورهای مختلف بین 200 الی 250 گرم گازوئیل در ساعت به ازای تولید هر کیلووات در هر ساعت می باشد . که البته این اعداد در دور موتورهای مختلف و در حالت کارکرد دائم و اضطراری متفاوت می باشد .

ذیل جداولی از مصرف سوخت دیزل ژنراتورها در توان های متفاوت به صورت حدودی ارائه می شود :

 

(kVA) (KW) 25 درصد بار – اعداد بر حسب لیتر
ساعت روز هفته ماه
۲۵ ۲۰ ۲ ۵۳ ۳۸۲ ۱۶۳۷
۳۸ ۳۰ ۵ ۱۱۷ ۷۸۶ ۳۵۴۹
۵۰ ۴۰ ۶ ۱۴۴ ۱۰۱۷ ۴۳۷۰
۷۵ ۶۰ ۷ ۱۶۳ ۱۱۴۲ ۴۹۱۴
۹۴ ۷۵ ۹ ۲۱۹ ۱۵۲۳ ۶۵۵۵
۱۲۵ ۱۰۰ ۱۰ ۲۳۴ ۱۶۵۲ ۷۰۹۹
۱۵۶ ۱۲۵ ۱۲ ۲۸۰ ۱۹۶۹ ۸۴۶۳
۱۶۸ ۱۳۵ ۱۲ ۲۹۹ ۲۰۹۴ ۹۰۱۲
۱۸۸ ۱۵۰ ۱۴ ۳۲۵ ۲۲۸۷ ۹۸۳۲
۲۱۹ ۱۷۵ ۱۵ ۳۷۰ ۲۶۰۴ ۱۱۱۹۶
۲۵۰ ۲۰۰ ۱۸ ۴۲۷ ۲۹۸۶ ۱۲۸۳۳
۲۸۸ ۲۳۰ ۲۰ ۴۸۰ ۳۳۶۴ ۱۴۴۷۴
۳۱۳ ۲۵۰ ۲۲ ۵۱۸ ۳۶۲۱ ۱۵۵۶۶
۳۷۵ ۳۰۰ ۲۶ ۶۱۶ ۴۳۱۷ ۱۸۵۶۷
۴۳۸ ۳۵۰ ۳۰ ۷۱۸ ۵۰۱۶ ۲۱۵۷۲
۵۰۰ ۴۰۰ ۳۴ ۸۰۹ ۵۶۵۱ ۲۴۳۰۲
۶۲۵ ۵۰۰ ۴۲ ۹۹۸ ۶۹۸۵ ۳۰۰۳۶
۷۵۰ ۶۰۰ ۵۰ ۱۱۹۸ ۸۳۸۴ ۳۶۰۴۶
۹۳۸ ۷۵۰ ۶۲ ۱۴۷۸ ۱۰۳۵۰ ۴۴۵۱۰
۱۲۵۰ ۱۰۰۰ ۸۲ ۱۹۵۸ ۱۳۷۱۸ ۵۸۹۸۳
۱۵۶۳ ۱۲۵۰ ۱۰۲ ۲۴۴۲ ۱۷۰۸۲ ۷۳۴۵۷
۱۸۷۵ ۱۵۰۰ ۱۲۲ ۲۹۲۲ ۲۰۴۵۰ ۸۷۹۲۷
۲۱۸۸ ۱۷۵۰ ۱۴۲ ۳۴۰۲ ۲۳۸۱۴ ۱۰۲۴۰۰
۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۱۶۲ ۳۸۸۲ ۲۷۱۷۸ ۱۱۶۸۷۴
۲۸۱۲ ۲۲۵۰ ۱۸۲ ۴۳۶۲ ۳۰۵۴۶ ۱۳۱۳۴۴
(kVA) (kW) 50 درصد بار – اعداد بر حسب لیتر
ساعت روز هفته ماه
۲۵ ۲۰ ۳ ۸۳ ۵۷۱ ۲۴۵۷
۳۸ ۳۰ ۷ ۱۶۳ ۱۱۴۲ ۴۹۱۴
۵۰ ۴۰ ۹ ۲۰۸ ۱۴۵۹ ۶۲۸۲
۷۵ ۶۰ ۱۱ ۲۶۵ ۱۸۴۱ ۷۹۱۹
۹۴ ۷۵ ۱۳ ۳۱۰ ۲۱۵۸ ۹۲۸۴
۱۲۵ ۱۰۰ ۱۵ ۳۷۰ ۲۶۰۴ ۱۱۱۹۶
۱۵۶ ۱۲۵ ۱۹ ۴۵۴ ۳۱۷۵ ۱۳۶۵۳
۱۶۸ ۱۳۵ ۲۰ ۴۹۱ ۳۴۲۸ ۱۴۷۴۶
۱۸۸ ۱۵۰ ۲۲ ۵۳۷ ۳۷۴۶ ۱۶۱۱۰
۲۱۹ ۱۷۵ ۲۶ ۶۱۶ ۴۳۱۷ ۱۸۵۶۷
۲۵۰ ۲۰۰ ۲۹ ۶۹۹ ۴۸۹۱ ۲۱۰۲۴
۲۸۸ ۲۳۰ ۳۳ ۷۹۸ ۵۵۸۷ ۲۴۰۲۹
۳۱۳ ۲۵۰ ۳۶ ۸۶۲ ۶۰۳۳ ۲۵۹۴۲
۳۷۵ ۳۰۰ ۴۳ ۱۰۲۴ ۷۱۷۴ ۳۰۸۵۶
۴۳۸ ۳۵۰ ۵۰ ۱۱۸۷ ۸۳۲۰ ۳۵۷۷۰
۵۰۰ ۴۰۰ ۵۶ ۱۳۵۳ ۹۴۶۱ ۴۰۶۸۸
۶۲۵ ۵۰۰ ۷۰ ۱۶۷۸ ۱۱۷۴۸ ۵۰۵۱۶
۷۵۰ ۶۰۰ ۸۳ ۱۹۹۶ ۱۳۹۷۱ ۶۰۰۷۶
۹۳۸ ۷۵۰ ۱۰۴ ۲۴۸۷ ۱۷۳۹۹ ۷۴۸۲۱
۱۲۵۰ ۱۰۰۰ ۱۳۸ ۳۳۰۴ ۲۳۱۱۵ ۹۹۳۹۵
۱۵۶۳ ۱۲۵۰ ۱۷۱ ۴۱۰۹ ۲۸۷۶۶ ۱۲۳۷۰۱
۱۸۷۵ ۱۵۰۰ ۲۰۵ ۴۹۲۵ ۳۴۴۸۱ ۱۴۸۲۷۴
۲۱۸۸ ۱۷۵۰ ۲۳۹ ۵۷۳۴ ۴۰۱۳۶ ۱۷۲۵۸۰
۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۲۷۳ ۶۵۵۱ ۴۵۸۵۱ ۱۹۷۱۵۳
۲۸۱۲ ۲۲۵۰ ۳۰۷ ۷۳۵۶ ۵۱۵۰۳ ۲۲۱۴۵۹
(kVA) (kW) 75درصد بار – اعداد بر حسب لیتر
ساعت روز هفته ماه
۲۵ ۲۰ ۵ ۱۱۷ ۸۲۴ ۳۵۴۹
۳۸ ۳۰ ۹ ۲۱۹ ۱۵۲۳ ۶۵۵۵
۵۰ ۴۰ ۱۲ ۲۹۱ ۲۰۳۴ ۸۷۳۹
۷۵ ۶۰ ۱۴ ۳۴۴ ۲۴۱۲ ۱۰۳۷۶
۹۴ ۷۵ ۱۷ ۴۱۶ ۲۹۲۲ ۱۲۵۶۱
۱۲۵ ۱۰۰ ۲۲ ۵۲۵ ۳۶۸۲ ۱۵۸۳۸
۱۵۶ ۱۲۵ ۲۷ ۶۴۳ ۴۵۱۰ ۱۹۳۸۸
۱۶۸ ۱۳۵ ۲۹ ۶۸۸ ۴۸۲۷ ۲۰۷۵۲
۱۸۸ ۱۵۰ ۳۲ ۷۶۴ ۵۳۳۴ ۲۲۹۳۷
۲۱۹ ۱۷۵ ۳۷ ۸۸۱ ۶۱۶۱ ۲۶۴۸۶
۲۵۰ ۲۰۰ ۴۲ ۹۹۸ ۶۹۸۵ ۳۰۰۳۶
۲۸۸ ۲۳۰ ۴۷ ۱۱۳۴ ۷۹۳۸ ۳۴۱۳۳
۳۱۳ ۲۵۰ ۵۱ ۱۲۳۲ ۸۶۳۷ ۳۷۱۳۹
۳۷۵ ۳۰۰ ۶۱ ۱۴۵۹ ۱۰۲۲۵ ۴۳۹۶۵
۴۳۸ ۳۵۰ ۷۱ ۱۶۹۷ ۱۱۸۷۷ ۵۱۰۶۴
۵۰۰ ۴۰۰ ۸۱ ۱۹۳۲ ۱۳۵۲۵ ۵۸۱۶۳
۶۲۵ ۵۰۰ ۱۰۰ ۲۳۹۷ ۱۶۷۶۴ ۷۲۰۸۸
۷۵۰ ۶۰۰ ۱۱۹ ۲۸۵۸ ۲۰۰۰۴ ۸۶۰۱۸
۹۳۸ ۷۵۰ ۱۴۹ ۳۵۶۵ ۲۴۹۵۶ ۱۰۷۳۱۴
۱۲۵۰ ۱۰۰۰ ۱۹۷ ۴۷۲۵ ۳۳۰۸۶ ۱۴۲۲۶۸
۱۵۶۳ ۱۲۵۰ ۲۴۶ ۵۸۹۷ ۴۱۲۷۸ ۱۷۷۴۹۴
۱۸۷۵ ۱۵۰۰ ۲۹۴ ۷۰۵۷ ۴۹۴۰۵ ۲۱۲۴۴۷
۲۱۸۸ ۱۷۵۰ ۳۴۳ ۸۲۲۹ ۵۷۶۰۰ ۲۴۷۶۷۳
۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۳۹۱ ۹۳۹۰ ۶۵۷۲۷ ۲۸۲۶۲۳
۲۸۱۲ ۲۲۵۰ ۴۴۰ ۱۰۵۶۱ ۷۳۹۱۸ ۳۱۷۸۴۹
(kVA) (kW) 100 درصد بار – اعداد بر حسب لیتر
ساعت روز هفته ماه
۲۵ ۲۰ ۶ ۱۴۴ ۱۰۱۷ ۴۳۷۰
۳۸ ۳۰ ۱۱ ۲۶۵ ۱۸۴۱ ۷۹۱۹
۵۰ ۴۰ ۱۵ ۳۶۳ ۲۵۴۰ ۱۰۹۲۴
۷۵ ۶۰ ۱۸ ۴۳۵ ۳۰۴۷ ۱۳۱۰۹
۹۴ ۷۵ ۲۳ ۵۵۲ ۳۸۷۵ ۱۶۶۵۸
۱۲۵ ۱۰۰ ۲۸ ۶۷۳ ۴۶۹۹ ۲۰۲۰۸
۱۵۶ ۱۲۵ ۳۴ ۸۲۴ ۵۷۸۰ ۲۴۸۵۰
۱۶۸ ۱۳۵ ۳۷ ۸۸۸ ۶۲۲۲ ۲۶۷۶۲
۱۸۸ ۱۵۰ ۴۱ ۹۹۰ ۶۹۲۱ ۲۹۷۶۴
۲۱۹ ۱۷۵ ۴۸ ۱۱۵۳ ۸۰۶۷ ۳۴۶۷۸
۲۵۰ ۲۰۰ ۵۴ ۱۳۰۸ ۹۱۴۴ ۳۹۳۲۳
۲۸۸ ۲۳۰ ۶۳ ۱۵۰۴ ۱۰۵۴۲ ۴۵۳۳۰
۳۱۳ ۲۵۰ ۶۸ ۱۶۳۳ ۱۱۴۳۱ ۴۹۱۵۱
۳۷۵ ۳۰۰ ۸۱ ۱۹۵۰ ۱۳۶۵۳ ۵۸۷۱۱
۴۳۸ ۳۵۰ ۹۵ ۲۲۷۶ ۱۵۹۴۰ ۶۸۵۳۹
۵۰۰ ۴۰۰ ۱۰۸ ۲۵۹۳ ۱۸۱۶۳ ۷۸۰۹۹
۶۲۵ ۵۰۰ ۱۳۵ ۳۲۳۹ ۲۲۶۷۲ ۹۷۴۸۶
۷۵۰ ۶۰۰ ۱۶۲ ۳۸۸۲ ۲۷۱۷۸ ۱۱۶۸۷۴
۹۳۸ ۷۵۰ ۲۰۲ ۴۸۴۶ ۳۳۹۱۰ ۱۴۵۸۱۷
۱۲۵۰ ۱۰۰۰ ۲۶۹ ۶۴۴۹ ۴۵۱۵۲ ۱۹۴۱۵۲
۱۵۶۳ ۱۲۵۰ ۳۳۶ ۸۰۵۵ ۵۶۳۹۰ ۲۴۲۴۸۳
۱۸۷۵ ۱۵۰۰ ۴۰۳ ۹۶۶۲ ۶۷۶۳۲ ۲۹۰۸۱۸
۲۱۸۸ ۱۷۵۰ ۴۶۹ ۱۱۲۶۸ ۷۸۸۷۳ ۳۳۹۱۴۹
۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۵۳۶ ۱۲۸۷۵ ۹۰۱۱۱ ۳۸۷۴۸۴
۲۸۱۲ ۲۲۵۰ ۶۰۱ ۱۴۴۲۴ ۱۰۰۹۷۱ #VALUE!

تیترها :

شرکت بازرگانی عارف دیزل پارس ، واردات و فروش انواع دیزل ژنراتور موتور برق و سایر دستگاه های صنعتی و کشاورزی ، واردات دیزل ژنراتور ، فروش دیزل ژنراتور ،  نمایندگی دیزل ژنراتور ، گارانتی دیزل ژنراتور ، خدمات پس از فروش دیزل ژنراتور ، موتور دیزل ، ژنراتور ، موتور برق ، ژنراتور برق ، دیزل ژنراتور دست دوم ، دیزل ژنراتور ایرانی ، لیست قیمت دیزل ژنراتور ، کارگاه کوپله کاری دیزل ژنراتور ، دیزل ژنراتور لوول ، موتور دیزل لوول ، دیزل ژنراتور ولوو پنتا آلمانی اصلی ، دیزل ژنراتور پرکینز انگلیسی اصلی ، دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئدی اصلی ، دیزل ژنراتور پرکینز موتورسازان ایرانی ، دیزل ژنراتور کامینز کمنز آمریکا انگلیس چین ، دیزل ژنراتور دویتس آلمان ، دیزل ژنراتور دویتس چین ، دیزل ژنراتور چینی ، دیزل ژنراتور فاو فا ، دیزل ژنراتور اویکو ، نمایندگی فروش دیزل ژنراتور ولوو پرکینز کامینز لوول دویتس فاو اویکو استمفورد مکالته لینز ، ژنراتور استمفورد انگلیسی اصلی ، ژنراتور استمفورد پپاور چین ، ژنراتور مکالته ایتالیایی اصلی ، ژنراتور لینز ایتالیایی اصلی ، ژنراتور لروی سومر فرانسه ، ژنراتور مارلی ، نمایندگی انحصاری دیزل ژنراتور موتور برق ولوو کامینز پرکینز دویتس مکالته لینز ، محاسبه مصرف سوخت دیزل ژنراتور ، محاسبه توان مصرفی دیزل ژنراتور ، دیزل ژنراتور کوپله فابریک ، دیزل ژنراتور کوپله ایران ، دیزل ژنراتور کوپله شده ، دیزل ژنراتور کوپله عارف دیزل پارس ، لیست قیمت دیزل ژنراتور موتور برق ،  نمایندگی انحصاری دیزل ژنراتور کوپله فابریک و کوپله ایران ، دیزل ژنراتور چیست ، کاربرد دیزل ژنراتور ، دیزل ژنراتور دست دوم ، موتور برق ،  دیزل ژنراتور برق اضطراری ، موتور برق اضطراری ، ژنراتور کم صدا ، ژنراتور بی صدا ، ژنراتور بدون سوخت ، دیزل ژنراتور کم صدا ، دیزل ژنراتور بی صدا ، موتور برق سایلنت ، دیزل ژنراتور سایلنت ، کانوپی سوپر سایلنت ، کانوپی سایلنت ، لوازم یدکی دیزل ژنراتور ، لوازم جانبی دیزل ژنراتور ، شاسی تریلر دیزل ژنراتور ، دیزل ژنراتور تائید آتش نشانی ، برق اضطراری ساختمان ، تابلو اتوماتیک چنج اور ، تابلو سنکرون ، تابلو پارالل ، مکانیک دیزل ژنراتور ، دیزل ژنراتور های پرتابل و چرخدار ، برق اضطراری ساختمان